Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Algemene bepalingen

1.1 Ostara Vrouwenfestival wordt georganiseerd door Creative2Energy vzw (Veerle Declercq, bezielster) en het Ostara team en vindt plaats in Koningsteen te Kapelle-op-den-Bos, België
1.2 Het Ostara Vrouwenfestival is een festival van, voor en door vrouwen. Het heeft als doel en missie om vrouwen de mogelijkheid te bieden zich met hun eigen talenten aan te bieden aan een grote groep vrouwen, in een warme, sfeervolle omgeving. Al de volgende bepalingen zijn van toepassing voor elk festival (lente of zomer editie).
1.3 Deze bepalingen zijn van toepassing op alle rechthandelingen die door,
namens of met het Ostara Vrouwenfestival worden gesloten ter uitvoering van de onder 1.2 genoemde doelstelling.
1.4 Op deze voorwaarden is de Belgische wetgeving bij uitsluiting van toepassing. Bij eventuele geschillen is de rechter te Leuven bevoegd, in voorkomende gevallen kunnen zaken bij de kantonrechter van dit arrondissement voorgebracht worden.
1.5 Onder deelneemster verstaan wij de vrouwen die een toegangskaart kopen voor het Ostara Vrouwenfestival, inclusief medewerksters.
1.6 Onder medewerkster verstaan wij de vrouwen die hun product of dienst op het Ostara Vrouwenfestival aanbieden, als begeleidster van activiteiten/workshops/cirkels, als healings/verwenvrouw of als marktvrouw, als artiest of vrijwilligster.

2. Inschrijving

2.1 Inschrijving voor deelname aan het Ostara Vrouwenfestival is alleen mogelijk door middel van inschrijven via www.ostarafestival.com tenzij anders overeengekomen.
2.2 De inschrijving wordt door het Ostara Vrouwenfestival schriftelijk of per e-mail bevestigd met het ontvangen van een toegangsbewijs. Dit bewijs is alleen geldig indien dit ook betaald is. Na betaling ontvangt de administratie een betalingsmelding en wordt je naam op de toegangslijst gezet.
2.3 Met inschrijving voor het Ostara Vrouwenfestival geeft de deelneemster aan akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.
2.4 Inschrijving geschiedt voor een deel van het festival of het gehele festival, een of meerdere dagen.

3. Annuleringsvoorwaarden

3.1 Deelneemsters: Eenmaal betaalde toegangsbewijzen kunnen niet worden terugbetaald. Wel staat het de deelneemster vrij om haar toegangsbewijs aan een andere vrouw te geven of te verkopen. De deelneemster laat in dat geval de organisatie van het Ostara Vrouwenfestival weten wie er in haar plaats komt.
3.2 Medewerksters:
 Bij annulering een maand vóór het festival wordt het volledige bedrag minus €25 administratiekosten teruggestort.
 Bij annulering van een maand tot vlak voor het festival, is het gehele bedrag verschuldigd, inclusief bestelde extra’s (eetpakket, overnachting, kraam). Het staat de medewerkster vrij om in dat geval haar entreebewijs door te geven aan een andere vrouw om als deelneemster aanwezig te zijn. De medewerkster laat in dat geval de organisatie van het Ostara Vrouwenfestival weten wie er in haar plaats komt.
3.3 Als het festival door weersomstandigheden of op last van derden gestaakt dient te worden verleent de Ostara organisatie géén restitutie van inschrijfgelden.
3.4. Als het festival geannuleerd worden wegens te weinig inschrijvingen of overmacht, krijgt iedereen het door haar betaalde toegangsgeld terugbetaald binnen een periode van 2 maand. De organisatie behoudt zich het recht om het festival niet te laten doorgaan indien er een week op voorhand te weinig inschrijvingen zouden zijn. Er kan niemand van de organisatie of het Ostara team aansprakelijk worden gesteld indien het festival wegens omstandigheden niet zou kunnen doorgaan en er is geen recht op interest van de reeds betaalde toegangstickets.

4. Aansprakelijkheid

4.1 Deelname aan (de activiteiten gedurende) het Ostara Vrouwenfestival geschiedt op eigen rekening, verantwoordelijkheid en risico. Dit geldt voor alle aanwezigen op het festival, te weten medewerksters, vrijwilligsters, deelneemsters of toeleverende partijen.
4.2 De organisatie is niet aansprakelijk voor beschadiging of diefstal door derden.
4.3 De organisatie is niet aansprakelijk voor ongevallen van en naar het festival en tijdens het festival.
4.3 De deelneemster/medewerkster/vrijwilligster is aansprakelijk voor door haar veroorzaakte beschadiging aan tenten en apparatuur.

5. Auteursrecht en eigendomsrecht publicaties

5.1 Publicaties van het Ostara Vrouwenfestival zijn uitsluitend bestemd voor deelneemsters en medewerksters van het Ostara Vrouwenfestival. De deelneemsters zijn gehouden het auteursrecht c.q. copyright te respecteren dat betrekking heeft op het festival. Dit recht houdt onder meer in dat niets van het werk gekopieerd en/of aan derden ter beschikking mag worden gesteld, zonder voorafgaande toestemming van het Ostara team.

6. Privacy

6.1 Deelneemsters en medewerksters stellen hun e-mails en persoonlijke adressen ter beschikking van het festival. Persoonlijke gegevens van de deelneemsters worden door de organisatie opgeslagen in een bestand. Ze worden niet doorgegeven of gebruikt voor andere doeleinden dan in verband met het Ostara Vrouwenfestival en Ostara & Het Pad van de Goddess

6.3. Het staat de medewerksters van het Ostara Vrouwenfestival vrij om de e-mail adressen van de deelneemsters te noteren en te gebruiken voor eigen doeleinden, mits akkoord van de deelneemsters.

6.2 Tijdens het festival worden foto’s gemaakt, die voor publicaties kunnen worden gebruikt. Door deel te nemen aan het Ostara Vrouwenfestival geven deelneemsters en medewerksters stilzwijgend te kennen daar geen bezwaar tegen te maken. 

7. Veiligheid

7.1 Bij alle activiteiten tijdens het Ostara Vrouwenfestival staat de veiligheid en respect voor de omgeving voorop. Aanwijzingen van de organisatie, medewerksters en vrijwilligsters dienen te allen tijde te worden opgevolgd. Iedere deelneemster wordt tevens geacht zelf de nodige waakzaamheid en veiligheid in acht te nemen.
7.2 De organisatie van het Ostara Vrouwenfestival behoudt zich het recht voor deelneemsters van het festival te verwijderen indien zij zich niet aan de Ostara huisregels houden.
7.3 Als een deelneemster situaties signaleert die tot onveiligheid kunnen leiden, dient zij deze te melden aan de organisatie en/of haar vrijwilligsters.
7.4 Deelneemsters die bijzondere medische omstandigheden hebben, dienen dit voorafgaand aan het festival te melden bij de organisatie.
7.4 De organisatie zorgt voor een noodplan dat bij medewerksters bekend is.
7.5 Gebruik, bezit en het verhandelen van drugs is niet toegestaan.
7.6 Deelneemsters gaan op een verstandige wijze om met alcohol.

8. Versie, Publicatie en Aanpassingen

8.1 Deze voorwaarden zijn onderhavig aan veranderingen.
8.2 Dit is versie: 2016- ostara 2
8.3 Deze voorwaarden staan gepubliceerd op de website van de Ostara Vrouwenfestival.
8.4 Kennelijke fouten of vergissingen in de flyers van het Ostara Vrouwenfestival en andere publicaties zoals het internet binden het Ostara Vrouwenfestival niet. Het Ostara Vrouwenfestival behoudt zich het recht voor dergelijke errata te wijzigen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *